ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
1. แสดงอัตราครองเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรณูนคร ปี 2565-2566 (ต.ค. 65- ก.ย. 66)  
2. ข้อมูล 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  
3. ข้อมุล 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน  
4. ข้อมูล 10 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน  
5.รายงานจำนวนผู้ป่วยใน - นอกที่ส่ง Refer แยกเป็นกลุ่มโรค