ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
1. แสดงอัตราครองเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรณูนคร ปี 2550-2560 (ต.ค. 61- ส.ค. 62)