ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร

10 อันดับโรคผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเรณูนคร จำแนกรายปี ตั้งแต่ปีงบ 2561-2566

 
: ที่มาข้อมูล งานเวชระเบียน และสถิติ โรงพยาบาลเรณูนคร