ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
1. แสดงอัตราครองเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรณูนคร ปี 2550-2560 (ต.ค. 61- ส.ค. 62)  
2. ข้อมูล 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  
3. ข้อมุล 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน  
4. ข้อมูล 10 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน  
5.รายงานจำนวนผู้ป่วยใน - นอกที่ส่ง Refer แยกเป็นกลุ่มโรค