_PRINT 
logo.gif

ข่าว : EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB9
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.8 ประมวลจริยธรรมข้อราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.4.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้
 • แบบฟอร์มเผยเพร่ EB9 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้

 • ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
  อ่าน 129 ครั้ง
  วันที่ 17 มีนาคม 2563
  วันที่พิมพ์ :
  เวลา : 00:16:00:AM