_PRINT 
logo.gif

ข่าว : EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB24

ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
อ่าน 54 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:58:18:PM